tel.: (25) 749-70-01
723 262 797

Kontakt: (25) 749-70-01 lub 723 262 797


Zakład Komunalny w Dębem Wielkim

Herb Gminy Dębe WielkieLogo Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim

Deklaracja dostępności

 

 

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim.

Data publikacji strony internetowej: 2010-09-30.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-28.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Część plików nie jest dostępna cyfrowo.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-02-18. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Ponadto w menu nawigacyjnym można używać klawiszy strzałek. W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na pominięcie określonych bloków i szybkie przejście do poszczególnych sekcji strony (menu podstawowego czy treści głównej). Wybierając z menu zakładkę Ułatwienia dostępu można wybrać opcję ułatwień dostępu (wielkość czcionki, ustawienie wysokiego kontrastu).


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Wróbel- koordynator ds. Dostępności, adres poczty elektronicznej: sekretariat@zk.debewielkie.com . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 25-749-70-01 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich .


Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Do budynku prowadzi jedno wejście od strony ulicy Zielonej. Do wejścia prowadzą schody, przy których znajduje się podjazd z poręczą dla osób na wózkach inwalidzkich. Osoby wchodzące do budynku nie są kontrolowane, nie ma pracownika ochrony, który kontrolowałby osoby wchodzące do budynku pod kątem wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Budynek ma 1 kondygnację. Budynek nie posiada windy ani schodów wewnętrznych. Ciągi komunikacyjne mają odpowiednią szerokość. Wyposażenie korytarzy nie utrudnia poruszania się.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

Do wejścia głównego prowadzą schody oraz pochylnia dla wózków. W budynku jest jedna toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform, informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przed wejściem na teren Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim zostało wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, odpowiednio oznakowane.

Informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W przedmiotowym zakresie nie występują żadne ograniczenia.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Osoby deklarujące potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego proszone są o zgłoszenie tego faktu korzystając z dostępnych środków komunikacji (e-mail: sekretariat@zk.debewielkie.com, tel. 25-749-70-01/02, faks: 25-749-70-03).

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, chęć skorzystania z takiej formy pomocy należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dokumenty do pobrania:

   1. Plan działania na rzecz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
   2. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
   3. Plan działania na rzecz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - aktualizacja