tel.: (25) 749-70-01
723 262 797

Kontakt: (25) 749-70-01 lub 723 262 797


Zakład Komunalny w Dębem Wielkim

Herb Gminy Dębe WielkieLogo Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim

Regulamin

 

 

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
na terenie Gminy Dębe Wielkie

 

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dębe Wielkie uchwalony został na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2018 r., poz. 1152 ze zm.) oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - wyrażonej w formie postanowienia WA.RET.070.2.141.6.2019 z dnia 21.01.2019 roku. Regulamin wprowadziła Uchwała Nr ZK.IV.0007.39.2019 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Dębe Wielkie.


Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dębe Wielkie został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 12 marca 2019 roku (poz. 3256). Uchwała wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.