tel.: (25) 749-70-01
723 262 797

Kontakt: (25) 749-70-01 lub 723 262 797


Zakład Komunalny w Dębem Wielkim

Herb Gminy Dębe WielkieLogo Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim

Dokumenty do pobrania

 

 

1. Wniosek o wydanie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej/ kanalizacyjnej

 

Warunki techniczne niezbędne są do podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej/ kanalizacyjnej

2. Wniosek o wydanie oświadczenia o zapewnieniu dostaw wody/możliwości odprowadzania ścieków

 

Oświadczenie wydawane m.in. do warunków zabudowy

3. Wniosek o zawarcie umowy

 

Rozpoczęcie korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków poprzedza zawarcie umowy pomiędzy Zakładem Komunalnym a Odbiorcą usług

4. Wniosek o zawarcie umowy na dostarczanie wody/ odprowadzanie ścieków- wersja obowiązująca do 31.12.2021 roku

 

Rozpoczęcie korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków poprzedza zawarcie umowy pomiędzy Zakładem Komunalnym a Odbiorcą usług

5. Wniosek o wydanie potwierdzenia odbioru przyłącza wodociągowego/ kanalizacyjnego

 

Potwierdzenie odbioru przyłącza jest niezbędne do dokonania odbioru budynku

6. Podanie o zainstalowanie wodomierza dodatkowego (na cele ogrodowe)

 

Złożenie podania wymagane w przypadku zainstalowania wodomierza do pomiaru zużycia wody na cele ogrodowe. W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody może być uwzględniana wyłącznie wówczas, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona zostanie na podstawie dodatkowego wodomierza.

7. Wniosek o zmianę danych objętych umową

 

Plik zawiera wniosek niezbędny do wypełnienia przy zmianie danych Odbiorcy usług zawartych w umowie o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków

8. Wniosek o ryczałt budowlany- od 01.07.2024 roku

 

Plik zawiera wniosek o wydanie zgody na korzystanie z wody z wodociągu gminnego na cele budowlane w formie ryczałtu

9. Projekt umowy o zaopatrzenie w wodę

 

Projekt kompleksowej umowy o zaopatrzenie w wodę (OWU) zawieranej pomiędzy Dostawcą a Odbiorcą usług

10. Projekt umowy o odprowadzanie ścieków

 

Projekt kompleksowej umowy o odprowadzanie ścieków (OWU) zawieranej pomiędzy Dostawcą a Odbiorcą usług

11. Ogólne warunki umowy

 

Ogólne warunki umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków

12. Oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną

 

Faktury mogą być wysyłane drogą elektroniczną po wyrażeniu pisemnej zgody oraz wskazaniu w oświadczeniu aktualnego adresu e-mail

13. Wniosek o wypowiedzenie umowy na zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków

 

W celu wypowiedzenia umowy na dostawę wody/ odbiór ścieków należy wypełnić załączony wniosek. Wypowiedzenie umowy może nastąpić w związku z opuszczeniem lokalu, ze zbyciem nieruchomości, przeniesieniem tytułu własności na inną osobę lub z innego powodu. Dopiero po wypowiedzeniu dotychczasowej umowy może być zawarta umowa z nowym właścicielem (Odbiorcą usług).

14. Wniosek o udostępnienie usługi

 

Wniosek dla osób deklarujących potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego

15. Stawki opłat za wodę i ścieki na lata 2021-2024

 

Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Dębe Wielkie zatwierdzona na okres 3 lat z terminem obowiązywania od dnia 20 maja 2021 roku

16. Informacja konsumencka

 

Informacja konsumencka wydana na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.)

17. Wyniki badań wody z wodociągu gminnego z dnia 14.04.2011 roku

 

Wyniki dotyczą wody z sieci pochodzącej ze Stacji Uzdatniania Wody w Dębem Wielkim przy ul. Batalionu Parasol .

18. Zapytanie ofertowe

 

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim zaprasza do składania ofert na: usługi geodezyjne polegające na inwentaryzacji powykonawczej przyłączy wodociągowych w miejscowości Dębe Wielkie (ul. Warszawska, ul. Prądzyńskiego, ul. Pustelnicka i ul. Powstańców)

19. Zapytanie ofertowe

 

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim zaprasza do składania ofert na: świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych w budynkach komunalnych w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

20. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Dębe Wielkie

 

Na podstawie art. 24 ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858 ze zm.), Rada Gminy Dębe Wielkie w dniu 05 grudnia 2011 roku zatwierdziła taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Dębe Wielkie na okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

21. Ocena jakości wody

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim stwierdza, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi pochodząca z wodociągu publicznego gminy Dębe Wielkie spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2007, Nr 61, poz. 417).

22. Wyniki badań wody z wodociągu gminnego z dnia 29.03.2012 roku

 

Wyniki dotyczą wody z sieci pochodzącej ze Stacji Uzdatniania Wody w Chrośli oraz Stacji Uzdatniania Wody w Dębem Wielkim przy ul. Batalionu Parasol oraz ul. Powstańców

23. Wyniki badań wody z wodociągu gminnego z dnia 06.09.2012 roku oraz 09.10.2012 roku

 

Wyniki dotyczą wody podawanej do sieci pochodzącej ze Stacji Uzdatniania Wody w Chrośli, Stacji Uzdatniania Wody w Dębem Wielkim przy ul. Zielonej 1 oraz ul. Powstańców

24. Ocena jakości wody

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim stwierdza, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi pochodząca z wodociągu publicznego gminy Dębe Wielkie spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2007, Nr 61, poz. 417).

25. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Dębe Wielkie

 

Na podstawie art. 24 ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858 ze zm.), Rada Gminy Dębe Wielkie w dniu 22 listopada 2012 roku zatwierdziła taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Dębe Wielkie na okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

26. Zapytanie ofertowe

 

Zapytanie ofertowe dotyczy wynajmu koparko-ładowarki wraz z obsługą operatorską

27. Zapytanie ofertowe

 

Zapytanie ofertowe dotyczy wynajmu minikoparki wraz z obsługą operatorską

28. Wyniki badań wody z wodociągu gminnego z dnia 12.03.2013 roku

 

Wyniki dotyczą wody podawanej do sieci oraz wody z sieci pochodzącej ze Stacji Uzdatniania Wody w Chrośli, Stacji Uzdatniania Wody w Dębem Wielkim przy ul. Zielonej 1 oraz przy ul. Powstańców

29. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na wynajem minikoparki wraz z obsługą operatorską.

30.Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na wynajem koparko-ładowarki wraz z obsługą operatorską.

31. Wyniki badań wody z wodociągu gminnego z dnia 18.04.2013 roku

 

Wyniki dotyczą wody podawanej do sieci pochodzącej ze Stacji Uzdatniania Wody w Dębem Wielkim przy ul. Zielonej 1

32. Zapytanie ofertowe

 

Zapytanie ofertowe dotyczy pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji projektu: "ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI DĘBE WIELKIE WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI DĘBE WIELKIE"

33. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji projektu "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dębe Wielkie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dębe Wielkie"

34.Wyniki badań wody z wodociągu gminnego z dnia 22.08.2013 roku

 

Wyniki dotyczą wody podawanej do sieci oraz wody z sieci pochodzącej ze Stacji Uzdatniania Wody w Dębem Wielkim przy ul. Powstańców oraz przy ul. Zielonej 1

35. Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego

 

Wniosek, który należy wypełnić w celu zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dębe Wielkie

36. Deklaracja o wysokości dochodów- załącznik nr 1

 

Do wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego należy dołączyć deklarację o wysokości dochodów

37. Oświadczenie o stanie majątkowym- załącznik nr 2

 

Do wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego należy dołączyć dołączyć oświadczenie o stanie majątkowym

38. Zapytanie ofertowe

 

Zapytanie ofertowe dotyczy wynajmu koparko-ładowarki wraz z obsługą operatorską

39. Zapytanie ofertowe

 

Zapytanie ofertowe dotyczy wynajmu minikoparki wraz z obsługą operatorską

40. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Dębe Wielkie

 

Rada Gminy Dębe Wielkie w dniu 28 listopada 2013 roku zatwierdziła taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Dębe Wielkie na okres od dnia 01 stycznia 2014 roku
do dnia 31 grudnia 2014 roku. Taryfy pozostały na tym samym poziomie
co w 2013 roku.

41. Wyniki badań wody z wodociągu gminnego z dnia 24.09.2013 oraz 17.10.2013 roku

 

Wyniki dotyczą wody podawanej do sieci ze Stacji Uzdatniania Wody
w Dębem Wielkim przy ul. Zielonej 1 oraz Stacji Uzdatniania Wody
w Dębem Wielkim przy ul. Powstańców, jak również wody z sieci ze Stacji Uzdatniania Wody w Dębem Wielkim przy ul. Powstańców.

42.Ocena jakości wody

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim stwierdza, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi pochodząca
z wodociągu publicznego gminy Dębe Wielkie spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2007, Nr 61, poz. 417).

43. Zapytanie ofertowe

 

Zapytanie ofertowe dotyczy pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej podczas realizacji projektu: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dębe Wielkie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dębe Wielkie"

44.Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej podczas realizacji projektu: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dębe Wielkie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dębe Wielkie"

45. Wyniki badań wody z wodociągu gminnego z dnia 13.03.2014 roku

 

Wyniki dotyczą wody podawanej do sieci, jak również wody z sieci pochodzącej ze Stacji Uzdatniania Wody w Dębem Wielkim przy ul. Zielonej 1 oraz Stacji Uzdatniania Wody w Dębem Wielkim przy ul. Powstańców.

46. Wyniki badań wody z wodociągu gminnego z dnia 19.08.2014 roku

 

Wyniki dotyczą wody podawanej do sieci, jak również wody
z sieci pochodzącej Stacji Uzdatniania Wody w Dębem Wielkim
przy ul. Powstańców.

47. Zapytanie cenowe

 

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim zaprasza do składania ofert na leasing operacyjny samochodu dostawczego z opcją wykupu.

48. Treść oferty Wykonawcy

 

Ofertę należy składać zgodnie z załączonym formularzem

49. Zapytanie cenowe

 

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim zaprasza do składania ofert na remont SUW Dębem Wielkim przy ulicy Zielonej 1.

50. Treść oferty Wykonawcy

 

Ofertę należy składać zgodnie z załączonym formularzem

51. Kosztorys ofertowy

 

Kosztorys zawiera przedmiary robót

52. Projekt remontu SUW w Dębem Wielkim
przy ul. Zielonej 1

 

Projekt obejmuje sprawdzenie doboru istniejących urządzeń, dobór złoża filtacyjnego oraz dobór osuszacza powietrza

53. Zmiany zapytania cenowego

 

Plik zawiera zmiany wprowadzone w zapytaniu cenowym na leasing operacyjny samochodu dostawczego z opcją wykupu nr ZK-O.252.4.2014
z dnia 11.09.2014 r., jak również zmiany w treści oferty Wykonawcy

54. Ustalenie wartości zamówienia

 

Notatka z dokonania ustalenia wartości zamówienia dot. remontu Stacji Uzdatniania Wody w Dębem Wielkim przy ul. Zielonej 1
zgodnie z przedmiarem zamieszczonym w kosztorysie ofertowym

55.Ustalenie wartości zamówienia

 

Protokół rozeznania cenowego zamówienia na: leasing operacyjny samochodu dostawczego z opcją wykupu

56. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Dębe Wielkie

 

Rada Gminy Dębe Wielkie w dniu 30 października 2014 roku zatwierdziła taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz stawki dotacji przedmiotowej z tytułu dopłaty dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Dębe Wielkie na okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

57. Jak uniknąć nieprzyjemnego zapachu z instalacji kanalizacyjnej?

 

Odprowadzaniu ścieków towarzyszy nieprzyjemny zapach. Żeby nie przedostawał się do pomieszczeń, trzeba odpowiednio zabezpieczyć instalację wewnętrzną kanalizacyjną. Artykuł zawiera wskazówki jak zrobić, żeby nieprzyjemny zapach się nie pojawiał.

58. Zapytanie ofertowe

 

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim zaprasza do składania ofert na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
w budynkach komunalnych w miejscowościach: Górki i Ruda.

59. Treść oferty Wykonawcy

 

Ofertę należy składać zgodnie z załączonym formularzem

60. Zapytanie ofertowe

 

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim zaprasza do złożenia ofert na wynajem koparko-ładowarki wraz z obsługą operatorską do świadczenia usług na rzecz Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim

61. Treść oferty Wykonawcy

 

Ofertę należy składać zgodnie z załączonym formularzem

62. Zapytanie ofertowe

 

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim zaprasza do złożenia ofert na wynajem minikoparki wraz z obsługą operatorską do świadczenia usług na rzecz Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim

63. Treść oferty Wykonawcy

 

Ofertę należy składać zgodnie z załączonym formularzem

64. Ustalenie wartości zamówienia

 

Notatka z dokonania ustalenia wartości zamówienia dot. świadczenia usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych w budynkach komunalnych w miejscowościach: Górki i Ruda.

65. Ustalenie wartości zamówienia

 

Notatka z dokonania ustalenia wartości zamówienia dot. wynajmu koparko-ładowarki wraz z obsługą operatorską do świadczenia usług na rzecz Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim

66. Ustalenie wartości zamówienia

 

Notatka z dokonania ustalenia wartości zamówienia dot. wynajmu minikoparki wraz z obsługą operatorską do świadczenia usług na rzecz Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim

67. Zapytanie cenowe

 

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim zaprasza do składania ofert na dostawę materiałów instalacyjnych do budowy oraz naprawy instalacji wodociągowych oraz kanalizacyjnych

68. Treść oferty dostawcy

 

Ofertę należy składać zgodnie z załączonym formularzem

69. Ocena jakości wody pochodzącej ze Stacji Uzdatniania Wody w Dębem Wielkim przy ul. Powstańców

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim stwierdza, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi pochodząca
z wodociągu publicznego gminy Dębe Wielkie (SUW Dębe Wielkie,
ul. Powstańców) spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2007, Nr 61, poz. 417 ze zm.).

70. Ocena jakości wody pochodzącej ze Stacji Uzdatniania Wody w Dębem Wielkim przy ul. Zielonej 1

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim stwierdza, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi pochodząca
z wodociągu publicznego gminy Dębe Wielkie (SUW Dębe Wielkie,
ul. Zielona 1) spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2007, Nr 61, poz. 417 ze zm.).

71. Ustalenie wartości zamówienia

 

Notatka z dokonania ustalenia wartości zamówienia na dostawę materiałów instalacyjnych do budowy oraz naprawy instalacji wodociągowych oraz kanalizacyjnych na rzecz Zakładu Komunalnego
w Dębem Wielkim

72, Zapytanie cenowe wraz z treścią oferty Wykonawcy

 

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim zaprasza do złożenia ofert na: odbiór, transport i odzysk ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) z terenu oczyszczalni ścieków w Dębem Wielkim przy ulicy Zielonej 3. Ofertę należy składać zgodnie z załączonym formularzem

73. Protokół rozeznania cenowego

 

Protokół rozeznania cenowego na odbiór, transport i odzysk ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) z terenu oczyszczalni ścieków w Dębem Wielkim przy ulicy Zielonej 3

74. Zapytanie cenowe

 

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim zaprasza do złożenia ofert na: wykonanie remontu klatki schodowej budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi zlokalizowanego przy ulicy Warszawskiej 72 w miejscowości Aleksandrówka,

75. Treść oferty Wykonawcy

 

Ofertę należy składać zgodnie z załączonym formularzem

76. Przedmiar robót

 

Przedmiar robót

77.Projekt architektoniczno budowlany

 

Projekt budowlany branża Architektura

78. Rzut podpiwniczenia

 

Rzut podpiwniczenia

79. Rzut parteru

 

Rzut parteru

80. Rzut piętra nieużytkowego

 

Rzut piętra nieużytkowego

81. Rzut dachu

 

Rzut dachu

82. Przekrój A-A

 

Przekrój A-A

83. Elewacje

 

Elewacje

84. Wykaz stolarki do wymiany

 

Wykaz stolarki do wymiany

85. Rzut strychu

 

Rzut strychu

86. Ocena techniczna

 

Ocena techniczna stanu technicznego części mieszkalnej

87. Projekt budowlany - Konstrukcja

 

Projekt budowlany Branża Konstrukcja

88. Projekt budowlany - Konstrukcja

 

Projekt budowlany Branża Konstrukcja

89. Projekt budowlany - Konstrukcja

 

Projekt budowlany Branża Konstrukcja

90. Zapytanie cenowe wraz z treścią oferty Wykonawcy

 

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim zaprasza do złożenia ofert na: pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji inwestycji pn: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębe Wielkie"

91. Unieważnienie zapytania cenowego

 

Unieważnienie zapytania cenowego nr ZK-O.252.3.2015 z dnia 29.06.2015 r. dotyczącego wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie remontu klatki schodowej budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi zlokalizowanego przy ulicy Warszawskiej 72 w miejscowości Aleksandrówka, gm. Dębe Wielkie

92 Notatka z dokonania ustalenia wartości zamówienia

 

Notatka z dokonania ustalenia wartości zamówienia na wykonanie remontu klatki schodowej budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi zlokalizowanego przy ulicy Warszawskiej 72 w miejscowości Aleksandrówka, gm. Dębe Wielkie

93. Protokół rozeznania cenowego

 

Protokół rozeznania cenowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji inwestycji pn.: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Dębe Wielkie

94. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Dębe Wielkie" wybrano ofertę najkorzystniejszą przedstawioną przez firmę: P.H.U. "INWOD" Roman Pacek z siedzibą pod adresem: ul. Nowodworska 5, 21-100 Łuków.

95. Wyniki badań wody z wodociągu gminnego z dnia 06.08.2015 roku

 

Wyniki dotyczą wody z sieci pochodzącej ze Stacji Uzdatniania Wody w Dębem Wielkim przy ul. Powstańców oraz Zielonej 1

96. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Dębe Wielkie

 

Rada Gminy Dębe Wielkie w dniu 5 listopada 2015 roku zatwierdziła taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz stawki dotacji przedmiotowej z tytułu dopłaty dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Dębe Wielkie na okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

96. Zarządzenie Dyrektora Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim

 

Zarządzenie Dyrektora Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim w zamian za dzień świąteczny prezypadający w dniu 26 grudnia 2015 roku (sobota).

97. Ocena jakości wody

 

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim przedstawia ocenę jakości wody z wodociągu gminnego

98. Ocena jakości wody

 

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim przedstawia ocenę jakości wody z wodociągu gminnego za I kwartał 2016 roku.

99. Ocena jakości wody

 

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim przedstawia ocenę jakości wody z wodociągu gminnego za II kwartał 2016 roku.

100. Ocena jakości wody

 

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim przedstawia ocenę jakości wody z wodociągu gminnego z lipca 2016 roku wykonaną w ramach monitoringu przeglądowego.

101. Ocena jakości wody

 

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim przedstawia ocenę jakości wody z wodociągu gminnego z sierpnia 2016 roku wykonaną w ramach monitoringu przeglądowego.

102. Ocena jakości wody

 

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim przedstawia ocenę jakości wody z wodociągu gminnego z września 2016 roku wykonaną w ramach monitoringu przeglądowego.

103. Relacja z IV spotkania Mazowieckiej Grupy Terenowej SEOGWŚ

 

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim przedstawia artykuł napisany przez Panią Małgorzatę Komude-Ołowską Dyrektor Zakłady Komunalnego w Halinowie przedstawiający Relacje z IV spotkania Mazowieckiej Grupy Terenowej SEOGWŚ. Spotkanie to odbyło się w dniu 21 października 2016 roku między innymi na terenie naszej gminnej oczyszczalni ścieków.

104. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Dębe Wielkie

 

Rada Gminy Dębe Wielkie w dniu 3 listopada 2016 roku zatwierdziła taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Dębe Wielkie na okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

105. Ocena jakości wody

 

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim przedstawia ocenę jakości wody z wodociągu gminnego z grudnia 2016 roku wykonaną w ramach monitoringu kontrolnego.

106. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - PRACOWNIK GOSPODARCZY DS. SIECI WODOCIĄGOWEJ.

107. Ocena jakości wody

 

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim przedstawia ocenę jakości wody z wodociągu gminnego z lutego 2017 roku wykonaną w ramach monitoringu kontrolnego.

108. Ocena jakości wody

 

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim przedstawia ocenę jakości wody z wodociągu gminnego z 2016 roku.

109. Sprawozdanie z wyników badań wody

 

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim przedstawia sprawozdanie z wyników badań wody z wodociągu gminnego z marca 2017 roku.

110. Zapytanie cenowe

 

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim zaprasza do złożenia ofert na: odbiór, transport i odzysk ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) z terenu oczyszczalni ścieków w Dębem Wielkim przy ulicy Zielonej 3. Ofertę należy składać zgodnie z załączonym formularzem

111. Oferta sprzedaży

 

Dyrektor Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim wystawia na sprzedaż stanowiący majątek Zakładu: samochód ciężarowy Opel Combo-C-VAN (zdjęcia w załączeniu)

112. Protokół rozeznania cenowego

 

Protokół rozeznania cenowego na odbiór, transport i odzysk ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) z terenu oczyszczalni ścieków w Dębem Wielkim przy ulicy Zielonej 3

113. Notatka służbowa z przeprowadzonego rozeznania rynku

 

Notatka służbowa z przeprowadzonego rozeznania rynku dotyczącego sprzedaży samochodu służbowego marki Opel Combo-C-VAN

114. Sprawozdanie z wyników badań wody

 

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim przedstawia sprawozdanie z wyników badań wody z wodociągu gminnego z 8 czerwca 2017 roku.

115. Zasady pracy zlewni

 

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim zajmujący się eksploatacją Oczyszczalni Ścieków w Dębem Wielkim przedstawia zasady obowiązujące przy wprowadzaniu ścieków do Stacji Zlewczej STZ-201 znajdującej się na terenie Oczyszczalni Ścieków w Dębem Wielkim

116. Sprawozdanie z wyników badań wody

 

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim przedstawia sprawozdanie z wyników badań wody z wodociągu gminnego z 17 sierpnia 2017 roku.

117.Ogłoszenie o naborze na stanowisko Konserwator

 

Ogłoszenie o nabrze na wolne stanowisko pracy Konserwator maszyn i urządzeń Stacji Uzdatniania Wody oraz sieci wodociągowej

118. Dzień Otwarty- plakat

 

Plakat Dnia Otwartego Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim (14.10.2017 roku)

119. Zmienione zasady pracy zlewni

 

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim przedstawia zmianę załącznika nr 1 "Zasady odbioru ścieków i ich kontroli" stanowiącego część zasad obowiązujących przy wprowadzaniu ścieków do Stacji Zlewczej STZ-201 znajdującej się na terenie Oczyszczalni

120. Dzień Otwarty Zakładu Komunalnego- zdjęcia

 

W pliku zdjęcia z Dnia Otwartego Zakładu Komunalnego, który odbył się 14 października 2017 roku

121.Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Starszy referent ds. rozliczeń

 

122.Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Główny księgowy

 

123.Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Dębe Wielkie

 

Rada Gminy Dębe Wielkie w dniu 26 października 2017 roku zatwierdziła taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Dębe Wielkie na okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

124. Informacja z przeprowadzonego naboru na stanowisko Starszy referent ds. rozliczeń

 

Informacja z przeprowadzonego naboru na stanowisko Starszy referent ds. rozliczeń

125. Informacja z przeprowadzonego naboru na stanowisko Główny księgowy

 

Informacja z przeprowadzonego naboru na stanowisko Główny księgowy

126. Zapytanie cenowe

 

Zapytanie cenowe na dostawę materiałów instalacyjnych do naprawy instalacji wodociągowych oraz kanalizacyjnych wg potrzeb Zamawiającego

127. Formularz ofertowy

 

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym

128. Zapytanie cenowe

 

Zapytanie cenowe na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych z budynków komunalnych w miejscowościach: Górki i Ruda

129. Formularz ofertowy

 

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym

130. Ocena jakości wody

 

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim przedstawia ocenę jakości wody
z wodociągu gminnego z 2017 roku

131. Zapytanie cenowe

 

Zapytanie cenowe na wynajem minikoparki wraz z obsługą operatorską do świadczenia usług na rzecz Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim

132. Formularz ofertowy

 

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym

133. Zapytanie cenowe

 

Zapytanie cenowe na wynajem koparko-ładowarki wraz z obsługą operatorską do świadczenia usług na rzecz Zakładu Komunalnego
w Dębem Wielkim

134. Formularz ofertowy

 

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym

135. Zapytanie cenowe

 

Zapytanie cenowe na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Dębe Wielkie

136. Formularz ofertowy

 

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym

137. Zapytanie cenowe

 

Zapytanie cenowe na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie przyłączy wodociągowych na terenie gminy Dębe Wielkie

138. Formularz ofertowy

 

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym

139. Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku

 

Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dotyczącego dostawy materiałów do naprawy instalacji wodociągowych oraz kanalizacyjnych

140. Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku

 

Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dotyczącego świadczenia usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych z budynków komunalnych w miejscowościach: Górki i Ruda

141. Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku

 

Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dotyczącego wynajmu koparko-ładowarki wraz z obsługą operatorską do świadczenia usług na rzecz Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim

142. Wyniki badań wody z wodociągu gminnego z dnia 14.12.2017 roku

 

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim przedstawia wyniki badań wody
z wodociągu gminnego pobranej w dniu 14.12.2017 roku

143. Wyniki badań wody z dnia 08.02.2018 roku

 

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim przedstawia wyniki badań wody uzdatnionej podawanej do sieci na SUW w Dębem Wielkim przy ulicy Powstańców 1 E oraz wody z sieci pobranej w dniu 08.02.2018 roku

144. Zapytanie cenowe

 

Zapytanie cenowe na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Dębe Wielkie

145. Formularz ofertowy

 

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym

146. Zapytanie cenowe

 

Zapytanie cenowe na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie przyłączy wodociągowych na terenie gminy Dębe Wielkie

147. Formularz ofertowy

 

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym

148. Wyniki badań wody z wodociagu gminnego

 

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim przedstawia wyniki badań wody podawanej do sieci wodociągowej. Próbkę wody pobrano w dniu 17.04.2018 roku na Stacji Uzdatniania Wody w Dębem Wielkim przy ul. Zdrojowej 12 (wcześniejszy adres: ul. Powstańców 1E).

149. Wyniki badań wody z wodociagu gminnego

 

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim przedstawia wyniki badań wody podawanej do sieci wodociągowej- zawartość metali. Próbkę wody pobrano w dniu 17.04.2018 roku na Stacji Uzdatniania Wody w Dębem Wielkim przy ul. Zdrojowej 12 (wcześniejszy adres: ul. Powstańców 1E).

150. Zapytanie cenowe

 

Zapytanie cenowe na odbiór, transport i odzysk ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) z terenu oczyszczalni ścieków w Dębem Wielkim przy ulicy Zielonej 3

151. Formularz ofertowy

 

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym

152. Nowa taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

 

Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Dębe Wielkie na okres 3 lat
z terminem obowiązywania od dnia 11 czerwca 2018 roku.

153. Protokół rozeznania cenowego

 

Protokół rozeznania cenowego na odbiór, transport i odzysk ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) z terenu oczyszczalni ścieków w Dębem Wielkim przy ulicy Zielonej 3

154. Klauzula informacyjna - przepisy prawa

 

Klauzula informacyjna dotycząca przepisów prawnych związanych z RODO

155. Klauzula informacyjna - umowy cywilnoprawne

 

Klauzula informacyjna związana z zawieraniem umów cywilnoprawnych

156. Zarządzenie w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych

 

Zarządzenie w Dyrektora Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych

157. Ogłoszenie dot urtudnienia w ruchu drogowym

 

Ogłoszenie dotyczące utrudnienia w ruchu drogowym na ulicy Południowej w miejscowości Dębe Wielkie w dniu 18.07.2018 r.

158. Ogłoszenie dot urtudnienia w ruchu drogowym na ul. Południowej

 

Ogłoszenie dotyczące utrudnienia w ruchu drogowym na ulicy Południowej w miejscowości Dębe Wielkie w dniu 26.07.2018 r.

159. Informacja konsumencka

 

Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. z 2017 r. poz. 683 ze zm. ) Zakład Komunalny w Dębem Wielkim publikuje zaktualizowaną informację konsumencką.

160. Wyniki badań wody z wodociągu gminnego

 

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim przedstawia wyniki badań wody podawanej do sieci wodociągowej oraz wody z sieci. Próbki wody pobrano w dniu 27.09.2018 roku na Stacji Uzdatniania Wody w Dębem Wielkim przy ul. Zdrojowej 12 (wcześniejszy adres: ul. Powstańców 1E) oraz w punktach znajdujących się na terenie objętym gminną siecią wodociągową.

161. Wyniki badań wody z wodociągu gminnego

 

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim przedstawia wyniki badań wody podawanej do sieci wodociągowej. Próbki wody pobrano w dniu 09.10.2018 roku na Stacji Uzdatniania Wody w Dębem Wielkim przy ul. Zdrojowej 12

162. Wyniki badań wody z wodociągu gminnego

 

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim przedstawia wyniki badań wody podawanej do sieci wodociągowej- zawartość metali. Próbkę wody pobrano w dniu 09.10.2018 roku na Stacji Uzdatniania Wody w Dębem Wielkim przy ul. Zdrojowej 12 (wcześniejszy adres: ul. Powstańców 1E).

163. Zapytanie cenowe

 

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim zaprasza do składania ofert na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
w budynkach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Dębe Wielkie w miejscowościach: Górki, Ruda i Celinów

164. Treść oferty Wykonawcy

 

Ofertę należy składać zgodnie z załączonym formularzem

165. Utrudnienia w ruchu drogowym w dniu 12.12.2018 roku na ul. Hallera w Dębem Wielkim

 

Ogłoszenie o utrudnieniach w ruchu drogowym w dniu 12.12.2018 roku

166. Zapytanie cenowe

 

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim zaprasza do złożenia ofert na dostawę materiałów instalacyjnych wg potrzeb Zamawiającego

167.Treść oferty Dostawcy

 

Ofertę należy składać zgodnie z załączonym formularzem

168. Zapytanie cenowe

 

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim zaprasza do złożenia ofert na wynajem koparko-ładowarki z obsługą operatorską, wywozem materiału (urobku) z terenu prowadzonych prac oraz dowozem materiału przy świadczeniu usług na rzecz Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim

169. Treść oferty Wykonawcy

 

Ofertę należy składać zgodnie z załączonym formularzem

170. Zapytanie cenowe

 

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim zaprasza do złożenia ofert na wynajem minikoparki wraz z obsługą operatorską do świadczenia usług na rzecz Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim

171. Treść oferty Wykonawcy

 

Ofertę należy składać zgodnie z załączonym formularzem

172. Klauzula informacyjna monitoringu wizyjnego

 

Klauzula informacyjna monitoringu wizyjnego w Zakładzie Komunalnym w Dębem Wielkim

173. Ustalenie wartości zamówienia

 

Notatka z dokonania ustalenia wartości zamówienia dot. świadczenia usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych z budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Dębe Wielkie w miejscowościach: Górki, Ruda i Celinów

174. Ustalenie wartości zamówienia

 

Notatka z dokonania ustalenia wartości zamówienia dot. dostawy materiałów do naprawy instalacji wodociągowych oraz kanalizacyjnych

175. Ustalenie wartości zamówienia

 

Notatka z dokonania ustalenia wartości zamówienia dot. wynajmu koparko-ładowarki z obsługą operatorską, wywozem materiału (urobku) z terenu prowadzonych prac oraz dowozem materiału

176. Ustalenie wartości zamówienia

 

Notatka z dokonania ustalenia wartości zamówienia dot. wynajmu minikoparki wraz z obsługą operatorską do świadczenia usług na rzecz Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim

177. Ocena jakości wody

 

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim przedstawia ocenę jakości wody
z wodociągu gminnego wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim w dniu 19.11.2018 roku

178. Zapytanie cenowe

 

Zapytanie cenowe na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie przyłączy wodociągowych na terenie gminy Dębe Wielkie

179. Formularz ofertowy

 

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym

180. Zapytanie cenowe

 

Zapytanie cenowe na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Dębe Wielkie

181. Formularz ofertowy

 

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym

182. Zmieniony formularz ofertowy

 

UWAGA!!! Zmieniony formularz ofertowy. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym ( dot. przyłączy wodociagowych)

183.Zmieniony formularz ofertowy

 

UWAGA!!! Zmieniony formularz ofertowy. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym ( dot. przyłączy kanalizacyjnych)

184. Wyniki badań wody z wodociągu gminnego z dnia 28.02.2019 roku

 

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim przedstawia wyniki badań wody podawanej do sieci wodociągowej na Stacji Uzdatniania Wody w Dębem Wielkim przy ul. Zdrojowej 12 oraz wody z sieci. Próbki wody pobrano w dniu 28.02.2019 roku

185. Zamknięcie postępowania

 

Informacja dot. zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty (dot. budowy przyłączy wodociągowych)

186. Zamknięcie postępowania

 

Informacja dot. zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty (dot. budowy przyłączy kanalizacyjnych)

187. Zapytanie cenowe

 

Zapytanie cenowe na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie przyłączy wodociągowych na terenie gminy Dębe Wielkie

188. Treść oferty Wykonawcy

 

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu

189. Wzór umowy

 

Wzór umowy na na wykonanie przyłączy wodociągowych na terenie gminy Dębe Wielkie

190. Zapytanie cenowe

 

Zapytanie cenowe na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Dębe Wielkie

191. Treść oferty Wykonawcy

 

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu

192. Wzór umowy

 

Wzór umowy na na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Dębe Wielkie

193. Informacja dot. nieodpłatnej pomocy prawnej
i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

 

Plakat dot. nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

194. Informacja konsumencka

 

Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. z 2017 r. poz. 683 ze zm. ) Zakład Komunalny w Dębem Wielkim publikuje zaktualizowaną informację konsumencką.

195. Protokół rozeznania cenowego

 

Protokół rozeznania cenowego dot. budowy przyłączy wodociągowych na terenie gminy Dębe Wielkie

196. Protokół rozeznania cenowego

 

Protokół rozeznania cenowego dot. budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Dębe Wielkie

197. Zapytanie cenowe

 

Zapytanie cenowe na odbiór, transport i odzysk ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) z terenu oczyszczalni ścieków w Dębem Wielkim przy ulicy Zielonej 3

198. Treść oferty Wykonawcy

 

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu

199. Wyniki badań wody z wodociagu gminnego z dnia 30.07.2019 roku

 

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim przedstawia wyniki badań wody podawanej do sieci wodociągowej na Stacji Uzdatniania Wody w Dębem Wielkim przy ul. Zdrojowej 12. Próbki wody pobrano w dniu 30.07.2019 roku

200. Wyniki badań wody z wodociagu gminnego z dnia 30.07.2019 roku

 

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim przedstawia wyniki badań wody podawanej do sieci wodociągowej- zawartość metali. Próbkę wody pobrano w dniu 30.07.2019 roku na Stacji Uzdatniania Wody w Dębem Wielkim przy ul. Zdrojowej 12

201. Wyniki badań wody z wodociągu gminnego z dnia 19.09.2019 roku

 

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim przedstawia wyniki badań wody podawanej do sieci wodociągowej na Stacji Uzdatniania Wody w Dębem Wielkim przy ul. Zdrojowej 12 oraz wody z sieci. Próbki wody pobrano w dniu 19.09.2019 roku

202. Ogłoszenie o awarii w Dębem Wielkim przy ul. Polnej

 

Plik zawiera ogłoszenie o awarii na sieci wodociągowej ze wskazaniem odcinka sieci, na której nastąpi przerwa w dostawie wody

203. Piknik Ekologiczny- plakat

 

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim zaprasza na Piknik Ekologiczny, który odbędzie się w niedzielę 22 marca 2020 roku, rozpoczęcie o godz. 13.00

204. Ogłoszenie o awarii w miejscowości Dębe Wielkie przy ul. Polnej i Porannej Rosy

 

Plik zawiera ogłoszenie o awarii na sieci wodociągowej ze wskazaniem odcinka sieci, na której nastąpi przerwa w dostawie wody

205. Wyniki badań wody z wodociągu gminnego z dnia 26.02.2020 roku

 

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim przedstawia wyniki badań wody podawanej do sieci wodociągowej na Stacji Uzdatniania Wody w Dębem Wielkim przy ul. Zdrojowej 12 oraz wody z sieci. Próbki wody pobrano w dniu 26.02.2020 roku

206. Ocena jakości wody

 

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim przedstawia ocenę jakości wody
z wodociągu gminnego wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim

207. Wyniki badań wody z wodociągu gminnego z dnia 01.06.2020 roku

 

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim przedstawia wyniki badań wody podawanej do sieci wodociągowej na Stacji Uzdatniania Wody w Dębem Wielkim przy ul. Zdrojowej 12. Próbki wody pobrano w dniu 01.06.2020 roku

208. Ogłoszenie o awarii w miejscowości Dębe Wielkie przy ul. Polnej i Sosnowej

 

Plik zawiera ogłoszenie o awarii na sieci wodociągowej ze wskazaniem odcinka sieci, na której nastąpi przerwa w dostawie wody oraz zamknięcie drogi

209. Wyniki badań wody z wodociągu gminnego z dnia 13.07.2020 roku

 

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim przedstawia wyniki badań wody z sieci pobranej w miejscowości Choszczówka Stojecka i Celinów. Próbki wody pobrano w dniu 13.07.2020 roku

210. Możliwość wykonywania przyłączy wodociągowych

 

Załącznik mapowy z zaznaczonym usytuowaniem fragmentów sieci wodociągowej zgodnie z decyzją nr 391/U/20 z dnia 11.09.2020 r. (znak: PINB 7353/1336/2018) udzielenia pozwolenia na użytkowanie sieci wodociągowej na terenie Gminy Dębe Wielkie.

211. Wyniki badań wody z wodociągu gminnego z dnia 09.09.2020 roku

 

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim przedstawia wyniki badań wody podawanej do sieci na Stacji Uzdatniania Wody w Dębem Wielkim
oraz wody z sieci pobranej w miejscowości Dębe Wielkie i Górki. Próbki wody pobrano w dniu 09.09.2020 roku

212. Wyniki badań wody z wodociągu gminnego z dnia 05.11.2020 roku

 

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim przedstawia wyniki badań wody podawanej do sieci na Stacji Uzdatniania Wody w Dębem Wielkim. Próbkę wody pobrano w dniu 05.11.2020 roku

213. Ocena jakości wody

 

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim przedstawia ocenę jakości wody
z wodociągu gminnego wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim

214. Ogłoszenie o utrudnieniach w ruchu drogowym w dniu 04.03.2021 roku

 

Ogłoszenie dotyczy prowadzonych prac naprawczych na sieci kanalizacyjnej w m. Dębe Wielkie na skrzyżowaniu ulic Kościelnej i Wesołej

215. Wyniki badań wody z wodociągu gminnego z dnia 18.02.2021 roku

 

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim przedstawia wyniki badań wody podawanej do sieci wodociągowej na Stacji Uzdatniania Wody w Dębem Wielkim przy ul. Zdrojowej 12 oraz wody z sieci. Próbki wody pobrano
w dniu 18.02.2021 roku

216. Plan działania na rzecz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

 

Dokument zawiera plan działania na rzecz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

217. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

 

Dokument zawiera raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego- stan na dzień 01.01.2021 r.

218. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

 

Ulotka dot. udziału w spisie

219. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Dębe Wielkie

 

Informacja dot. taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Dębe Wielkie obowiązujacej od dnia 20 maja 2021 roku

220. Wyniki badań wody z wodociągu gminnego z dnia 20.05.2021 roku

 

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim przedstawia wyniki badań wody podawanej do sieci wodociągowej na Stacji Uzdatniania Wody w Dębem Wielkim przy ul. Zdrojowej 12. Próbki wody pobrano w dniu 20.05.2021 roku w ramach monitoringu przeglądowego

221. Wyniki badań wody z wodociągu gminnego z dnia 15.07.2021 roku

 

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim przedstawia wyniki badań wody z sieci wodociągowej pochodzącej ze Stacji Uzdatniania Wody w Dębem Wielkim przy ul. Zdrojowej 12. Próbki wody pobrano w dniu 15.07.2021 roku
w ramach monitoringu kontrolnego

222. Wyniki badań wody z wodociągu gminnego z dnia 16.09.2021 roku

 

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim przedstawia wyniki badań wody z sieci wodociągowej oraz wody podawanej do sieci pochodzącej ze Stacji Uzdatniania Wody w Dębem Wielkim przy ul. Zdrojowej 12. Próbki wody pobrano w dniu 16.09.2021 roku w ramach monitoringu kontrolnego

223. Ocena obszarowa jakości wody za rok 2020

 

Plik zawiera obszarową ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2020 rok wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim dla gminy Dębe Wielkie

224. Wyniki badań wody z wodociagu gminnego z dnia 18.11.2021 roku

 

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim przedstawia wyniki badań wody podawanej do sieci wodociągowej na Stacji Uzdatniania Wody w Dębem Wielkim przy ul. Zdrojowej 12. Próbki wody pobrano w dniu 18.11.2021 roku w ramach monitoringu przeglądowego

225. Ocena jakości wody

 

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim przedstawia ocenę jakości wody
z wodociągu gminnego wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim

226. Wyniki badań wody z wodociągu gminnego z dnia 17.02.2022 roku

 

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim przedstawia wyniki badań wody podawanej do sieci wodociągowej na Stacji Uzdatniania Wody w Dębem Wielkim przy ul. Zdrojowej 12 oraz wody z sieci. Próbki wody pobrano
w dniu 17.02.2022 roku

227. Ocena obszarowa jakości wody za rok 2021

 

Plik zawiera obszarową ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2021 rok wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim dla gminy Dębe Wielkie

228. Europejski Tydzień Szczepień

 

Materiały informacyjne propagujące szczepienia przygotowane przez GIS

229. Wyniki badań wody z wodociągu gminnego z dnia 26.05.2022 roku

 

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim przedstawia wyniki badań wody podawanej do sieci wodociągowej na Stacji Uzdatniania Wody w Dębem Wielkim przy ul. Zdrojowej 12. Próbki wody pobrano w dniu 26.05.2022 roku

230. Wyniki badań wody z wodociagu gminnego z dnia 06.07.2022 roku

 

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim przedstawia wyniki badań wody z sieci pobranej w miejscowości Choszczówka Stojecka i Celinów. Próbki wody pobrano w dniu 06.07.2022 roku

231. Wyniki badań wody z wodociagu gminnego z dnia 08.09.2022 roku

 

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim przedstawia wyniki badań wody podawanej do sieci na SUW oraz wody z sieci pobranej w miejscowości Górki i Dębe Wielkie. Próbki wody pobrano w dniu 08.09.2022 roku

232. Wyniki badań wody z wodociagu gminnego z dnia 17.11.2022 roku

 

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim przedstawia wyniki badań wody podawanej do sieci wodociągowej na Stacji Uzdatniania Wody w Dębem Wielkim przy ul. Zdrojowej 12. Próbki wody pobrano w dniu 17.11.2022 roku

233. Ogloszenie o zamknięciu fragmentu drogi-
Olesin, ul. Nadrzeczna

 

Ogłoszenie zawiera informację dot. odcinka drogi, który zostanie zamknięty w dniu 29.12.2022 roku w miejscowości Olesin przy ul. Nadrzecznej
w związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej

234. Ocena jakości wody

 

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim przedstawia ocenę jakości wody
z wodociągu gminnego wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim w dniu 10.01.2023 roku

235. Wyniki badań wody z wodociągu gminnego z dnia 09.02.2023 roku

 

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim przedstawia wyniki badań wody podawanej do sieci wodociągowej na Stacji Uzdatniania Wody w Dębem Wielkim przy ul. Zdrojowej 12 oraz wody z sieci. Próbki wody pobrano
w dniu 09.02.2023 roku

236. Wyniki badań wody z wodociągu gminnego z dnia 18.05.2023 roku

 

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim przedstawia wyniki badań wody podawanej do sieci wodociągowej na Stacji Uzdatniania Wody w Dębem Wielkim przy ul. Zdrojowej 12. Próbki wody pobrano w dniu 18.05.2023 roku

237. Wyniki badań wody z wodociągu gminnego z dnia 18.05.2023 roku

 

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim przedstawia wyniki badań wody
z sieci. Próbki wody pobrano w dniu 18.05.2023 roku

238. Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Dębe Wielkie

 

Informacja dot. taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Dębe Wielkie obowiązującej od dnia 1 lipca 2023 roku

239. Wyniki badań wody z wodociągu gminnego z dnia 13.07.2023 roku

 

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim przedstawia wyniki badań wody
z sieci. Próbki wody pobrano w dniu 13.07.2023 roku

240. Piknik Ekologiczny- 10 września 2023 r.

 

Zapraszamy do udziału w Pikniku Ekologicznym- szczegóły na załączonym plakacie

241.Wyniki badań wody z wodociągu gminnego z dnia 14.09.2023 roku

 

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim przedstawia wyniki badań wody podawanej do sieci wodociągowej na Stacji Uzdatniania Wody w Dębem Wielkim przy ul. Zdrojowej 12 oraz wody z sieci. Próbki wody pobrano
w dniu 14.09.2023 roku

242. Wyniki badań wody z wodociągu gminnego z dnia 09.11.2023 roku

 

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim przedstawia wyniki badań wody podawanej do sieci wodociągowej na Stacji Uzdatniania Wody w Dębem Wielkim przy ul. Zdrojowej 12. Próbki wody pobrano w dniu 09.11.2023 roku

243. Wyniki badań wody z wodociągu gminnego z dnia 09.11.2023 roku

 

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim przedstawia wyniki badań wody
z sieci. Próbki wody pobrano w dniu 09.11.2023 roku

244. Ocena jakości wody

 

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim przedstawia ocenę jakości wody
z wodociągu gminnego wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim

245. Wyniki badań wody z wodociągu gminnego z dnia 15.02.2024 roku

 

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim przedstawia wyniki badań wody podawanej do sieci wodociągowej na Stacji Uzdatniania Wody w Dębem Wielkim przy ul. Zdrojowej 12 oraz wody z sieci. Próbki wody pobrano
w dniu 15.02.2024 roku

246. Obszarowa ocena jakości wody za 2023 rok

 

Plik zawiera obszarową ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2023 rok wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim dla gminy Dębe Wielkie

247. Wyniki badań wody z wodociągu gminnego z dnia 16.05.2024 roku

 

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim przedstawia wyniki badań wody z sieci pobranej w dniu 16.05.2024 roku

248. Wyniki badań wody z wodociągu gminnego z dnia 16.05.2024 roku

 

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim przedstawia wyniki badań wody podawanej do sieci wodociągowej na Stacji Uzdatniania Wody w Dębem Wielkim przy ul. Zdrojowej 12. Próbki wody pobrano w dniu 16.05.2024 roku