tel.: (25) 749-70-01
723 262 797

Kontakt: (25) 749-70-01 lub 723 262 797


Zakład Komunalny w Dębem Wielkim

Herb Gminy Dębe WielkieLogo Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim

Gospodarka mieszkaniowa

 

 

Zgodnie ze statutem Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim zatwierdzonym Uchwałą Nr LIV/310/2010 Rady Gminy z dnia 8 listopada 2010 roku, Zakład Komunalny w Dębem Wielkim działający w imieniu Gminy Dębe Wielkie prowadzi między innymi działalność w zakresie gospodarowania lokalami mieszkalnymi.

Mieszkaniowy zasób gminy Dębe Wielkie tworzą następujące lokale:

1. socjalne znajdujące się w miejscowości Celinów 75A (lokale w dawnym budynku szkoły),

2. komunalne znajdujące się w miejscowości Ruda przy ul. Szkolnej 7A (lokale przy szkole podstawowej) oraz w miejscowości Górki przy ul. Szkolnej 3 oraz Szkolnej 3A (lokale przy szkole podstawowej), a także w miejscowości Dębe Wielkie przy ulicy Warszawskiej 77 (lokale przy szkole podstawowej) oraz w miejscowości Aleksandrówka przy ul. Warszawskiej 72 (lokale w dawnym budynku komisariatu policji, niezamieszkałe z powodu konieczności wykonania remontu),

3. wynajmowane na czas trwania stosunku pracy w miejscowości Dębe Wielkie przy ul. Szkolnej 17 (budynek przychodni lekarskiej).

Zasady wynajmowania w/w lokali uregulowane są w uchwale Nr ZK.IX.0007.48.2011 r. Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 2 czerwca 2011 r. zmienionej uchwałą Nr ZK.XXV.0007.176.2012 . Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 24 października 2012 roku.

Główne kryteria przyznania lokali socjalnych i komunalnych:

1. kryterium dochodowe:

• lokale komunalne: dochodem uprawniającym do zawarcia umowy najmu lokalu komunalnego jest średni miesięczny dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym w okresie 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nieprzekraczający 100% najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych i 75% w gospodarstwach wieloosobowych

• lokale socjalne: dochodem uprawniającym do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego jest średni miesięczny dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym w okresie 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nieprzekraczający 75% najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych i 50% w gospodarstwach wieloosobowych

2. kryterium miejsca zameldowania:

Gmina realizuje potrzeby mieszkańców, którzy posiadają stałe zameldowanie na terenie Gminy Dębe Wielkie lub są bezdomnymi, posiadającymi ostanie zameldowanie na terenie Gminy Dębe Wielkie.

Kryteria przyznania lokali ze stosunku pracy:

Lokale na czas stosunku pracy: umowy zawierane są na czas trwania stosunku pracy z osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy Dębe Wielkie oraz w jednostkach organizacyjnych gminy, które nie posiadają tytułu prawnego do lokalu w Gminie Dębe Wielkie lub w gminach sąsiednich.

W stosunku do w/w osób nie stosuje się kryterium zameldowania oraz kryterium dochodowego.

Wygaśnięcie stosunku pracy jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy najmu. W sytuacji, gdy stosunek pracy został rozwiązany w związku z przejściem na emeryturę, po uprzednim przepracowaniu przez najemcę 8 lat w Urzędzie Gminy Dębe Wielkie lub w jednostkach organizacyjnych gminy najemca ma prawo do przedłużenia umowy najmu na czas nieoznaczony.

Wnioski o najem lokali rozpatrywane są przez Wójta Gminy Dębe Wielkie.

W chwili obecnej wszystkie lokale w gminnym zasobie mieszkaniowym nadające się do zamieszkania są zajęte.

L.P. Typ lokalu Adres Powierzchnia Dostępność
1 socjalne Celinów 75A/1 32 m2 zajęte
Celinów 75A/2 32 m2 zajęte
Celinów 75A/3 16 m2 zajęte
Celinów 75A/4 16 m2 zajęte
2 komunalne Aleksandrówka,ul. Warszawska 72/1 30,1 m2 wolne/ brak możliwości wynajęcia
Aleksandrówka,ul. Warszawska 72/2 30,5 m2 wolne/ brak możliwości wynajęcia
3 komunalne Ruda ul. Szkolna 7A/1 43,5 m2 zajęte
Ruda ul. Szkolna 7A/2 43,5 m2 zajęte
Ruda ul. Szkolna 7A/3 43,5 m2 zajęte
4 komunalne Górki ul. Szkolna 3/1
53,19 m2
zajęte
Górki ul. Szkolna 3/2
49,43 m2
zajęte
Górki ul. Szkolna 3A/1
43,95 m2
zajęte
Górki ul. Szkolna 3A/2
43,95 m2
zajęte
5 komunalne Dębe Wielkie ul. Warszawska 77/1
53,95 m2
zajęte
Dębe Wielkie ul. Warszawska 77/2
53,95 m2
zajęte
Dębe Wielkie ul. Warszawska 77/3
46,5 m2
zajęte
Dębe Wielkie ul. Warszawska 77/4
46,65 m2
zajęte

 

Załączniki po pobrania:

1. WNIOSEK O WYNAJEM LOKALU
2. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI DOCHODÓW